Pravno obaveštenje

Ovo je pravno obaveštenje koje je obavezno pročitati koje reguliše uslove korišćenja koje korisnici ovog veb-sajta moraju prihvatiti i poštovati. Molimo Vas da ga pažljivo pročitate, jer pristup podrazumeva da ste pročitali i u potpunosti prihvatili uslove koji slede. 

1.- Informacije u skladu sa LSSI (Zakon u uslugama informacionog društva) 
Za potrebe čl. 10 Zakona 34/2002, od 11. jula, o uslugama informacionog društva i elektronskoj trgovini, obaveštavaju se korisnici veb-sajta da je vlasnik veb-sajta SEMILLAS FITÓ, SA, privredno društvo sa jednim članom, sa sedištem na adresi C / Selva de Mar, br. 111 (08019 Barselona), čiji je PIB A-08469215 i čiji su podaci za registraciju sledeći: Upisano u trgovačkom registru Barselone, tom 6,944, folio 14, broj stranice B-55064, prvi upis. Tel: 93 303 63 60 Fax: 303 63 73 Imejl: info@semillasfito.com. 

2.- Uslovi korišćenja veb-sajta 
Korisnik se obavezuje da će savesno koristiti veb-sajt i usluge dostupne na istom i da neće koristiti usluge ili informacije sadržane na veb-sajtu za obavljanje aktivnosti koje su u suprotnosti sa zakonom, moralom i moralnim načelima i javnim redom, i, uopšte, da će ga koristiti u skladu sa ovim pravnim obaveštenjem.

SEMILLAS FITÓ može privremeno ili trajno da prekine, prema sopstvenom nahođenju, pristup veb-sajtu, kao i pružanje nekih ili svih usluga koje se preko njega pružaju u svakom trenutku i bez prethodne najave.

Takođe, SEMILLAS FITÓ zadržava pravo da uskrati ili povuče pristup veb-portalu svakom korisniku koji ne poštuje uslove korišćenja utvrđene u ovom pravnom obaveštenju, a sve to bez potrebe za prethodnim obaveštenjem.

U slučaju da SEMILLAS FITÓ preko ovog veb-sajta pruža neku vrstu posebne usluge ili sprovodi neku promociju ili posebnu ponudu, u njoj će se uspostaviti posebni uslovi koji je regulišu i čija primena će prevladati nad uslovima korišćenja i ostalim odredbama utvrđenim u ovom pravnom obaveštenju, u slučaju neusaglašenosti ili nekompatibilnosti između njih. 

3.- Prava intelektualne svojine 
SEMILLAS FITÓ je vlasnik ili korisnik licence, po potrebi, prava intelektualne i industrijske svojine nad svim sadržajima ovog veb-sajta, uključujući opise proizvoda, tekst, slike, fotografije, brendove, logotipe, dugmad, softverske datoteke, kombinacije boja, kao i strukturu, izbor, raspored i prezentaciju sadržaja, koji su zaštićeni španskim i međunarodnim zakonima o intelektualnoj i industrijskoj svojini.

Pristup ovom veb-sajtu ni u kom slučaju ne podrazumeva bilo kakvu vrstu odricanja, prenosa ili potpunog ili delimičnog ustupanja prava dodeljenih španskim i međunarodnim zakonodavstvom o intelektualnoj i industrijskoj svojini.

Zabranjena je reprodukcija, kopiranje, upotreba, distribucija, ponovna upotreba, eksploatacija, pravljenje drugih kopija, slanje poštom, prenos, modifikacija, dodeljivanje ili sve druge radnje izvršene sa svim ili delom informacija sadržanih na ovom veb-portalu koje kompanija SEMILLAS FITÓ nije izričito odobrila.

Korisnik se obavezuje da će sadržaje koristiti na savestan, ispravan i zakonit način, a posebno se obavezuje da će se uzdržati od brisanja, zaobilaženja ili manipulisanja „autorskim pravima“ i drugim podacima koji identifikuju prava kompanije SEMILLAS FITÓ ili njenih vlasnika uključenih u sadržaj, kao i uređaja za tehničku zaštitu ili drugih informacionih mehanizama koji mogu biti uključeni u sadržaj. Takođe, korisnik će se suzdržati od korišćenja sadržaja, a posebno podataka bilo koje vrste dobijenih putem veb-sajta za slanje reklama, komunikacija u komercijalne svrhe, neželjenih poruka upućenih većem broju ljudi, bez obzira na njihovu svrhu, kao i da komercijalizuje ili objavljuje te informacije na bilo koji način.

Veb-sajt odgovara domenu koji je registrovala kompanija SEMILLAS FITÓ i koji se ne može koristiti, osim uz prethodno izričito odobrenje, u vezi sa drugim uslugama koje nisu usluge kompanije SEMILLAS FITÓ na bilo koji način koji može izazvati zabunu kod njenih kupaca ili diskreditovati kompaniju SEMILLAS FITÓ.

U tom smislu, oni koji žele da uspostave „vezu“ ili hiperlink između svog veb-sajta i ovog veb-sajta moraju da dobiju izričito pismeno odobrenje od kompanije SEMILLAS FITÓ, bez nagoveštaja odnosa između kompanije SEMILLAS FITÓ i vlasnika sajta na kome se uspostavi link, niti odobrenja ili prihvatanja sadržaja ili usluga od strane kompanije SEMILLAS FITÓ.

Strogo je zabranjeno vršiti bilo kakvu manipulaciju ili izmenu ovog veb-sajta bez prethodne saglasnosti kompanije SEMILLAS FITÓ. Shodno tome, SEMILLAS FITÓ neće preuzeti nikakvu odgovornost koja proističe ili bi mogla da proistekne iz pomenute izmene ili manipulacije od strane trećih lica. 

4.- Ograničenje odgovornosti 
Kompanija SEMILLAS FITÓ je oslobođena svake odgovornosti u vezi sa bilo kojom odlukom koju je korisnik doneo na osnovu informacija sadržanih na ovom veb-sajtu.

Takođe, kompanija SEMILLAS FITÓ odbacuje svaku odgovornost za sve informacije koje nisu pripremljene ili nisu objavljene na način koji je odobrila pod svojim imenom, kao i odgovornost koja proizlazi iz zloupotrebe sadržaja, i zadržava pravo da ih ažurira, eliminiše, ograniči ili spreči da im se pristupi, privremeno ili trajno.

Uprkos preduzimanju svih neophodnih mera predostrožnosti za pružanje aktuelnih i tačnih informacija na našem veb-sajtu, kompanija SEMILLAS FITÓ ne može da garantuje tačnost ni ažuriranost svih navedenih informacija, kao ni nepostojanje grešaka ili propusta, a korisnik mora biti svestan da se informacije kojima ima pristup navode pod uslovima detaljno opisanim u ovom pravnom obaveštenju, bez ikakvih garancija da su tačne i ažurirane.

Kompanija SEMILLAS FITÓ ne može da garantuje ni kontinuitet rada veb-sajta, niti da će isti da funkcioniše i da bude dostupan u svakom trenutku. Takođe, kompanija SEMILLAS FITÓ nije odgovorna za direktne ili indirektne štete, uključujući štete na računarskim sistemima i ulazak virusa koji postoje na mreži, nastale pretragom na internetu neophodnom za upotrebu ovog veb-sajta. 

5.- Obaveze korisnika 
Korisnik će biti odgovoran za štetu koju SEMILLAS FITÓ može pretrpeti kao posledicu kršenja neke od obaveza utvrđenih u ovom Pravnom obaveštenju.

Što se tiče pregledanja, korisnik se obavezuje da savesno i verno poštuje preporuke koje SEMILLAS FITÓ u tom trenutku utvrdi koje se odnose na upotrebu veb-sajta i koje će na istom biti objavljene. 

6.- Privatnost
Tokom pregledanja ovog veb-sajta moguće je da korisnik mora ili može da navede određene podatke o ličnosti koje će SEMILLAS FITÓ obraditi u skladu sa uslovima opisanim u svojim „PRAVILIMA PRIVATNOSTI“, koja se upućivanjem iz ovog odeljka uključuju u ovo Pravno obaveštenje. 

7.- Trajanje i izmene 
SEMILLAS FITÓ će imati pravo da jednostrano izmeni ovde navedene uslove i odredbe, u celosti ili delimično. 

Privremeno važenje ovog pravnog obaveštenja se, dakle, poklapa sa vremenom njegovog izlaganja, sve do trenutka kada ga SEMILLAS FITÓ potpuno ili delimično ne izmeni.

SEMILLAS FITÓ može jednostrano da prekine, suspenduje ili preke rad ovog veb-sajta, bez mogućnosti da korisnik zahteva bilo kakvu nadoknadu. 

8.- Zakonodavstvo i nadležnost 
Ovo pravno obaveštenje je uređeno španskim zakonom.

Korisnici i kompanija SEMILLAS FITÓ, izričito se odričući svoje nadležnosti, podnose sva tumačenja ili sporove koji mogu da nastanu na osnovu ovog pravnog obaveštenja sudovima grada Barselone (Španija).

KONTAKTIRAJTE NAS

Pogledajte našu prodajnu mrežu širom sveta

Sedište

Selva de Mar 111 08019 Barcelona España
Tel.: 93 303 63 60 · Fax: 93 303 63 73

info@semillasfito.com