Pravila privatnosti

U skladu sa odredbama Uredbe (UE) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine koje se odnose na zaštitu fizičkih lica pri obradi podataka o ličnosti i slobodno kretanje tih podataka, a kojom se poništava Direktiva 95/46/EZ (u daljem tekstu „RGPD”), u nastavku Vas informišemo o našim pravilima za zaštitu podataka.
 

Podaci o rukovaocu.

Naziv društva: SEMILLAS FITÓ, SAU

PIB: A08469215

Poštanska adresa: c/ Selva de Mar, núm. 111 (08019 Barcelona)

Telefon: + 34 933036360

Imejl: info@semillasfito.com

Kontakt podaci Lica zaduženog za zaštitu podataka:

rgpd@semillasfito.com

 

Svrha, zakonska osnovanost i rok čuvanja podataka.

U nastavku ćete pronaći tabelu u kojoj se identifikuju svrha obrade Vaših podataka o ličnosti, odnosno razlog zbog koga Semillas Fitó obrađuje Vaše podatke o ličnosti, zakonsku osnovu po kojoj je njihova obrada dozvoljena za navedenu svrhu i period tokom kojeg će se čuvati Vaši podaci.

SVRHA OBRADE PODATAKA

ZAKONSKA OSNOVA

ROK ČUVANJA

Upravljanje Vašim učešćem u izbornom procesu koje je bilo motiv slanja Vaše biografije putem našeg veb-sajta, kao i, po potrebi, upravljanje Vašim učešćem u budućim izbornim procesima kompanije Semillas Fitó kojima ogovara Vaš profesionalni profil.

 

 

Izvršenje sporazuma proisteklog iz popunjavanja kontakt obrasca u svrhu učestvovanja u izbornom procesa koje je bilo motiv slanja Vaše biografije i, po potrebi, saglasnost koja nam je data za upravljanje vašim učešćem u budućim izbornim procesima kompanije Semillas Fitó kojima ogovara Vaš profesionalni profil.

Tokom izbornog procesa, ako na kraju ne budete izabrani.

 

U slučaju da ste dali saglasnost za obradu Vaših podataka kako bismo upravljali vašim učešćem u budućim izbornim procesima kojima ogovara Vaš profesionalni profil, tokom najviše dve (2) godine od datuma kada ste nam ih dostavili (smatraće se da su nakon navedenog perioda podaci u vašoj biografiji zastareli).

Upravljanje zahtevom za dobijanje informacija o proizvodima Semillas Fitó koji je poslala zainteresovana strana.

Izvršenje sporazuma proisteklog iz popunjavanja kontakt obrasca u svrhu traženja informacija o proizvodima Semillas Fitó.

Dok nas na izričit način ne informišete da više ne želite da primate navedene informacije.

Dok nas na izričit način ne informišete da više ne želite da primate navedene informacije.

Izvršenje sporazuma proisteklog iz popunjavanja kontakt obrasca za posetu usevima za testiranje kompanije Semillas Fitó.

Dok ne posetite useve za testiranje kompanije Semillas Fitó.

Upravljanje, ako je to slučaj, Vašim pravima koja imate u svojstvu zainteresovanog lica.

Ispunjavane zakonske obaveze primenjive na kompaniju Semillas Fitó.

 

Tokom vremena potrebnog za rešavanje zahteva i/ili reklamacija.

 

U slučaju da Semillas Fitó vrši obradu Vaših podataka u svrhu drugačiju od one navedene u prethodnoj tabeli, Semillas Fitó će vas blagovremeno informisati o svrsi njihove obrade i dostaviće Vam odgovarajuće dodatne informacije, a u skladu sa primenljivim zakonodavstvom. Isto tako, ako je to slučaj, zatražiće od Vas dodatno odobrenje ako je ono potrebno za dokazivanje legitimne obrade podataka.

Takođe Vas informišemo da ćemo, pored gore navedenih perioda njihovog zadržavanja, čuvati Vaše podatke sve dok ne istekne period predviđen za njihovo zastarevanje, s ciljem da ispunimo obaveze predviđene zakonom, kao i za izvršenje naših prava (podnošenje ili odbrana od reklamacije, po potrebi), gde će se takođe primenjivati odredbe iz korporativne normative koja reguliše periode za arhiviranje i čuvanje dokumentacije.

 

Primaoci podataka: lica koja preuzimaju i koja su zadužena za obradu podataka.

Obaveštavamo Vas da se Vaši podaci neće dostavljati trećim licima, osim ako nas na to zakon ne obavezuje.

Dodatno Vas informišemo da, u određenim slučajevima, možemo dostavljati Vaše podatke drugim ustanovama (uključujući i kompanije Grupo Fitó), a koje su zadužene za obradu podataka koji su u posedu kompanije Semillas Fitó, a u skladu sa odredbama iz člana 28 GDPR, potpisan je ugovor kojim se tim ustanovama zakonski odobrava pristup podacima o ličnosti, a koji uključuje i obaveze kojih se moraju pridržavati tokom njihove obrade.

Među odgovornim obrađivačima potrebno je pomenuti kompaniju BIZNEO SOLUTIONS, SL, u čijem je vlasništvu platforma koju Semillas Fitó koristi za upravljanje postupcima zapošljavanja.

 

Međunarodno prenošenje podataka

Semillas Fitó ne obavlja međunarodno prenošenje Vaših podataka o ličnosti.
Nezavisno od prethodno navedenog, pristup Vašim podacima o ličnosti od strane Obrađivača podataka može podrazumevati međunarodno prenošenje podataka, a koji će se, u svakom slučaju, obaviti na osnovu odluke o prilagođavanju (treća zemlja koja garantuje odgovarajući nivo zaštite) ili putem odgovarajućih garancija (klauzule za zaštitu podataka, obavezujuće korporativne normative). Spomenuta informacija stoji na raspolaganju zainteresovanim licima, koja mogu zatražiti tu informaciju putem imejla na kontakt adresu Lica zaduženog za zaštitu podataka.

 

Prava zainteresovanog lica.

U nastavku Vas informišemo da, u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, imate pravo da: 

  • Dobijete informaciju o tome da li u kompaniji Semillas Fitó vršimo obradu podataka koji Vas se tiču ili ne.

  • Zatražite pristup, ispravku pogrešnih ili nekompletnih podataka, ili, po potrebi, njihovo poništavanja kada, između ostalog, isti nisu više potrebni za svrhu za koju su bili prikupljeni.

  • U određenim okolnostima, možete:

Zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka. U tom slučaju ćemo ih sačuvati samo za podnošenje reklamacija ili odbranu od istih.

Suprotstaviti se obradi Vaših podataka iz razloga koji su u vezi sa ličnom situacijom. U tom slučaju ćemo prestati da obavljamo njihovu obradu, osim ako to zakonske odredbe ne nalažu ili za sprovođenje eventualnih reklamacija ili odbrane od njih.

  • Primati podatke o ličnosti koje se odnose na Vas, a koje ste nam dostavili u strukturisanom formatu, za uobičajenu upotrebu i mehaničko čitanje i preneti ih drugom obrađivaču podataka, a da mi to ne možemo da Vam zabranimo. U tom smislu, može zatražiti da direktno prenesemo, ako je to tehnički izvodljivo, Vaše lične podatke obrađivaču podatka kojeg nam u svom dopisu navede.

  • Povući odobrenje, ukoliko je isto prethodno dato u određenu svrhu. Povlačenje odobrenja neće ugroziti zakonitost obrade podataka zasnovanu na odobrenju koje je dato pre njegovog povlačenja.

Možete ostvariti svoja prava u svakom trenutku i besplatno, tako što ćete poslati imejl na adresu rgpd@semillasfito.com, elektronski potpisan (elektronska lična karta ili druga vrsta priznate potvrde), ili pismenim dopisom koji ćete dostaviti kompaniji SEMILLAS FITÓ, SAU, na adresu određenu za obradu i zaštitu podataka, u ulici Selva de Mar, br. 111, 08019 Barselona (Ref. RGPD). U sadržaj zahteva potrebno je uneti: vaše ime i prezime; fotokopiju lične karte, pasoša ili drugog važećeg identifikacionog dokumenta, i, ako je potrebno, dokumentaciju osobe koja Vas zastupa, kao i dokument ili elektronski instrument kojim se dokazuje ovlašćenje za to zastupanje; detaljne podatke o zahtevu koji se podnosi i dokaznu dokumentaciju u vezi s tim, ako je potrebno; adresu za primanje obaveštenja; datum i potpis; i.

Možete dobiti više informacija na veb-sajtu Španske agencije za obradu podataka https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Na kraju, ako smatrate da obrada Vaših podataka o ličnosti krši primenljive propise ili jednostavno niste zadovoljni ispunjavanjem Vaših prava, imate pravo da podnesete žalbu kod Španske agencije za zaštitu podataka na neki od sledećih načina: (i) pozivom na broj +34 901 100 099, ili +34 912 663 517; (ii) putem elektronskih sredstava ulaskom na veb-sajt https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf; (iii) lično na adresi: calle Jorge Juan, nº 6 (28001) u Madridu.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pogledajte našu prodajnu mrežu širom sveta

Sedište

Selva de Mar 111 08019 Barcelona España
Tel.: 93 303 63 60 · Fax: 93 303 63 73

info@semillasfito.com